Szekszárdi Tankerületi Központ

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet

Szekszárdi Garay János Általános Iskola és AMI
Sióagárdi Tagintézménye

tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.08.16-2023.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7171 Sióagárd, Kossuth Lajos utca 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tagintézmény vezetőjének feladata a tagintézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, és döntéshozatal a tagintézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. Feladatait az intézményvezető útmutatása alapján látja el.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII. 30.) Korm.rendelet rendelkezései az irányadók.                    

Pályázati feltételek:

 •         Főiskola, Főiskolai szintű végzettség és tanítói szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv 98.§ (8) bekezdésében foglaltakat is figyelembe véve,
 •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •         Magyar állampolgárság.
 •         Cselekvőképesség.
 •         Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.
 •         Legalább öt év pedagógus- munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat.
 •         A nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         Felsőfokú képesítés, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         Fényképes szakmai önéletrajz.
 •         A pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör megnevezéssel).
 •         A tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket és amely nem lehet ellentétes az intézményvezető hasonló programjával.
 •         Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata.
 •         A pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez).
 •         A pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.
 •         90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.
 •         Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pekari Bernadett intézményvezető nyújt, a 74/512-085 -ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Szekszárdi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/160/627-7/2018 , valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a tankerületi igazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő lefűzött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni a Szekszárdi Tankerületi Központ címére (7100 Szekszárd, Arany János u.23-25.) A borítékra írják rá” Pályázat-Szekszárdi Garay János Általános Iskola és AMI Sióagárdi Tagintézményének tagintézmény-vezetői beosztására”. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat visszavonásának vagy érvénytelenné nyilvánításának jogát.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/szekszard honlapon szerezhet.